1950 In eerste instantie bij de aanleg van de dijken, sluizen en gemalen was het gebied nog niet bestuurlijk ingedeeld, geen gemeentelijke- en provinciale overheid. De werken werden uitgevoerd door de Dienst der Zuiderzeewerken.Op de verbrede dijklichamen nabij de in aanbouw zijnde kunstwerken was al sprake van enige bewoning, o.a. bij Lelystadhaven, Ketelhaven en de Hardersluis. De brandweertaak werd uitgevoerd door de vrijwillige brandweer van Openbaar Lichaam "De Noordoostelijke Polder" vanuit Emmeloord, o.l.v. Opperbrandmeester J.Jaspers. Bij Lelystad-haven, Hardersluis en Ketelhaven was enig brandbestrijdingsmateriaal, als een draagbare motorspuit aanwezig. Het personeel werd geworven onder de daar wonende en/of werkende personen.

1953 Ten behoeve van een goede onderlinge bijstand werd in dit jaar door de Landdrost van de Noordoostelijke Polder met het college van B en W van Kampen afspraken gemaakt.

1954 Op 21-10-54 werd de groep Lelystad geformeerd. De groep bestond uit 8 brandweerlieden, o.l.v. brandmeester W.de Jong. Op 15-12-54 werd de groep Hardersluis geformeerd. De groep bestond uit 3 brandweerlieden, o.l.v. F.R.Joldersma (tevens sluismeester). Ten behoeve van een goede onderlinge bijstand werd in dit jaar door de Landdrost van de Noordoostelijke Polder met het college van B en W van Harderwijk afspraken gemaakt.

1955 Op 05-01-55 werd de groep Ketelhaven geformeerd. De groep bestond uit 8 brandweerlieden, o.l.v. brandmeester K.v.d.Meulen. Eerste brand in de huidige gemeente Dronten. Op zaterdag 9 juli 1955 kwam er een melding binnen van brand aan boord van een drijvend asfaltschip. De groep Hardersluis ging met materiaal aan boord bij een boot van de Rijkspolitie te water uit Harderwijk en de brand werd bedwongen.

1956 De heer J.Jaspers werd benoemd tot commandant van de vrijwillige brandweer Openbaar Lichaam Zuidelijke IJselmeer Polders (Z.IJ.P) en de heer J.W.Brouwer tot ondercommandant.

Statistieken

Aantal branden: 3

Schade Hfl 28.750,-

1957 Na het droogvallen van het Oostelijk Flevoland verrijst bij de Roggebotsluis het tijdelijke woonoord. Hier wordt de brandweer Roggebotsluis geformeerd. De groep bestond uit 5 brandweerlieden, o.l.v. E.Bies.

1958 In de aanloopfase van de kern Dronten wordt op "Oud Dronten"bij de centrale werkplaats van de Rijksdienst voor de IJselmeerpolders (R.IJ.P) een brandweergroep geformeerd, bestaande uit 9 brandweerlieden. De groep stond onder leiding van de brandmeester B. van Dussen en zijn plaatsvervanger R.Rook.  

Statistieken

Aantal branden: 1

Schade Hfl 2.00,-

1959 Eind 1959 ziet de vrijwillige brandweer Openbaar Lichaam Z.IJ.P er als volgt uit.

- Oud Dronten: 2 brandmeesters en 8 brandwachten
- Rogebotsluis: 2 brandmeesters en 4 brandwachten
- Ketelhaven: 2 brandmeesters en 6 brandwachten
- Lelystadhaven: 2 brandmeesters en 7 brandwachten 
 

Statistieken

Aantal branden: 3

Schade Hfl nihil

 

1961 In verband met de toekomstige ontwikkelingen in Oostelijk Flevoland doet de commandant op 27 mei 1961 een integraal voorstel aan de landdrost m.b.t. de verdere uitbouw van de vrijwillege brandweer. Hier werd de basis gelegd voor de organisatie en inrichting van de brandweer voor een reeks van jaren.
Op 18 september 1961 ontstond brand in de keukenbarak op Ketelhaven. Om de brand te bedwingen kreeg de groep Ketelhaven en de groep Dronten assistentie van de brandweerkorpsen Emmeloord en Kampen.  

Statistieken

Aantal branden: 1

Schade Hfl 40.000,-

1962 Op 31 augustus 1962 worden twee brandweervoertuigen ( Z.IJ.P. 1 en 2) afgeleverd. Zij worden gestald in een zgn. Romney-loods achter het salonwagenpark aan de Energieweg. Het betrof hier twee manschappen-materieelwagens (merk.:Kronenburg) met daarachter een motorspuit (1800 ltr/min.). Kosten: f 33.000,-. 
 

Statistieken

Aantal branden: 2

Schade Hfl 12.525,-

1963 De groep Dronten wordt geformeerd. De groep bestond uit 12 brandweerlieden, o.l.v. brandmeester B.Boersma. De vrijwillege brandweer bestaat op dat moment voornamelijk uit medewerkers van Openbaar Lichaam Z.IJ.P. en de R.IJ.P. Ter alarmering van het brandweerpersoneel worden twee sirenes geinstalleerd. Een op de Romney-loods en de ander op het woonhuis Galjoenstraat 24 (bij brandmeester B.Boersma). Op 11 december 1963 kwam voor het eerst de "Brandraad"bijeen. In de vergaderingen van de brandraad komen alle zaken betreffende de brandweer aan de orde. De brandraad vormt zo een belangrijke adviesgroep voor de commandant. In 1963 was er sprake van de eerste georganiseerde vorm van de huidige brandweer gemeente Dronten 
 

Statistieken

Aantal branden: 8

Schade Hfl 81.310,-

1964 De organisatie wordt gewijzigd. De groepen Hardersluis,Roggebotsluis en Ketelhaven worden opgeheven. Voorts bestaat de brandweer uit groepen Dronten 1 ,Dronten 2, Dronten centrale werkplaats R.IJ.P. , Biddinghuizen,Swifterbant en de hulppost Lelystad-haven. In Biddinghuizen wordt de heer W.Revet per 1 juli 64 benoemd tot brandmeester en per 15 oktober 1964 opgevolgd door de heer H.J.Kamphuis. Het materiaal wordt gestald aan de Kopakker in Biddinghuizen en aan de Greente in Swifterbant. 
 

Statistieken

Aantal branden: 7

Schade Hfl 122.500,-

1965 In Swifterbant wordt de heer C.P.D. Weevers per 1 januari benoemd to brandmeester. De eerste brandweerwagens voor Biddinghuizen en Swifterbant worden op 12 oktober 1965 overgedragen. Tot dan heeft men moeten werken met tijdelijk materiaal. 

Statistieken

Aantal branden: 7

Schade Hfl 16.050,-

1966

Statistieken

Aantal branden: 10

Schade Hfl 75.630,-

1967 Per 1 maart 1967 worden in Biddinghuizen en Swifterbant de brandweergarages aan respectievelijk de Baan en de Zoom in gebruik genomen.Voertuig van Biddinghuizen omgebouwd. Het voertuig geschikt gemaakt voor hogedrukblussing. Het eerste hoogdrukvoertuig was gestationeerd in Dronten. 
 

Statistieken

Aantal branden: 10

Schade Hfl 119.650,-

1968 Op 2 en 3 december 1968 woedt er een zeer grote brand bij het bedrijf Lelyland aan de Havenkade te Dronten. Met inzet van al het personeel/materiaal en bijstand van de omliggende brandweerkorpsen werd de brand aangepakt.Door de zeer moeilijk bereikbare opslagruimtes heeft het nablussen tot kort voor de kerst geduurd. De brandweergroep Lelystad wordt geformeerd. De groep zal de taken van de hulppost Lelystad overnemen. 

Statistieken

Aantal branden: 11

Schade Hfl 3.585.000,-

1970 Op 18 september 1970 wordt de kazerne aan de Havenweg in gebruik genomen.Per 1 januari 1970 leggen de commandant de heer Jaspers en de ondercommandant de heer Brouwer hun functies neer. Hun opvolgers ijn de heren G.H.Wooldrik als commandant en de heer E.v.d.Berg als ondercommandant. De eerste ademhalingstoestellen van de firma Drager in gebruik genomen.  

Statistieken

Aantal branden: 9

Hulpverleningen 2

Schade Hfl 75.200,-

1971 Op 3 februari 1971 wordt de personeelsvereniging van de brandweer gemeente Dronten opgericht. De voorzitter is de heer H.E.P.J. van de Starre.  

Statistieken

Aantal branden: 7

Schade Hfl 17.500,-

1972 De gemeente Dronten wordt opgericht. De heer F.J.van Feelen wordt de nieuwe commandant van de vrijwillige brandweer van de gemeente Dronten. 

Statistieken

Aantal branden: 17

Schade Hfl 296.540,-

1973 Op 27 september 1973 wordt door de gemeenteraad de brandbeveiligingsverordening 1973 vastgesteld.

1974 Op 31 januari 1974 wordt door de gemeenteraad de verordening betreffende de organisatie en het beheer van de gemeentelijke brandweer vastgesteld.

1978 Op 10 november 1978 wordt stilalarm ingevoerd. De alarmering geschiedt door alarmontvangers van het merk Motorola type page boy II
Op 14 april woedt in Lelystad een zeer grote brand in het winkelcentrum. Door de groepen Dronten, Biddinghuizen en Swifterbant wordt bijstand verleend.

1979 Per 1 juni 1979 wordt de heer A. de Jongste benoemd tot ondercommandant.

1980 Op 1 juni 1980 ontstaat een zeer grote brand bij de firma Draka in Swifterbant. Door de verbanding van de PVC komt veel zoutzuurdampen vrij. De brand wordt bedwongen door diverse korpsen in de regio. Het nablussen duurt een week.

1982 De heer J.de Boer volgt de heer F.J.van Feelen op als commandant.
In dit jaar wordt de eerste gecombineerde tankautospuit hoge en lage druk door burgemeester C.dekker aan het Dronter brandweerkorps overgedragen. De wagen heeft een tank van 1.500 liter, verlichting en een pompcapaciteit van 2800 ltr/min. De kosten van het nieuwe voertuig bedraagt hfl. 220.000,- In augustus wordt door een felle brand de verffabriek De Hoog in Dronten in de as gelegd. De brand ging gepaard met explosies. Het gehele korps bestreedt der brand. De schade bedroeg 2.5 miljoen gulden.

1983 De brandweergroep Swifterbant behaalt door twee finale plaatsen in respectievelijk gewestelijke en provinciale wedstrijden de landelijke finale. Op 24 september werd met de beste 12 groepen om de nationale eer in Bunschoten gestreden. De groep haalde de 12e plaats. Bij een raadsbezoek in het najaar van 1983 demonstreert het verouderde portopowerset tijdens een demonstratie. Dit geeft aanleiding tot de aamschaf van de eerste hydraulische redset in 1984.

1987 In februari ontstaat in de cabine van een tankwagen met benzine en diesel bij garage Kamphuis in Biddinghuizen brand. Dit heeft tot gevolg dat de tankwagen in de brand raakt. De brand wordt met groot materiaal en schuim bestreden.Op 1 september 1987 is de regionale brandweer Flevoland tot stand gekomen. De regio wordt gevormd door de zes gemeentelijke brandweer korpsen van de provincie Flevoland. Op ? treedt de harderbosregeling in werking. De gemeentebesturen van Dronten, Harderwijk en Zeewolde maken afspraken over de eerste uitruk rond het gebied bij Harderhaven. Uitgangspunt is de inzet van de snelste hulpverleningseenheid bij een spoedeisende inzet.

1988 In dit jaar bestaat de brandweer 25 jaar. ter gelegenheid hiervan wordt op zaterdag 14 mei aan de Havenweg een open dag voor de bevolking van de gemeente Dronten gehouden. Op deze dag worden diverse brandweerdemonstraties gehouden.Op 1 oktober 1988 is de regioale alarmcentrale en het regionale verbindingsnet in werking genomen. De alarmcentrale is gehuisvest in Almere. Hiermee komt de alarmcentrale van Dronten te vervallen.

1989 Op vrijdag 26 mei breekt brand uit bij de stacaravanfabriek Kraaikamp te Biddinghuizen. De brand wordt bestreden door het gehele korps en krijgt assistentie van omliggende brandweerkorpsen. De schade loopt in de miljoenen.

1991 Op 14 februari 1991 ontstaat een brand in een woning aan de Koggestraat te Dronten. de brandweer is snel ter plaatse, echter lukt het niet door een bevroren brandkraan water te krijgen. Dit heeft een grote uitbreiding tot gevolg. In de media wordt dit zeer zwaar opgetekend. Een onderzoek wordt ingesteld naar de bluswatervoorziening. De brandweer krijgt de beschikking over een watertank van 6000 liter.

1992 Zaterdag 11 april 1992 onstaat een zeer grote brand bij Bangma Verpakking aan de Houtwijk te Dronten.

1995 Er wordt een clusteroverleg opgericht. De volgende clusters ontstaan: verbindingen, materieel, perslucht/wvd, kleding, oefenen/opleiding en kazernes. Uitgangspunt is brede participatie vanuit het korps in de clusters. In dit jaar wordt de eerste beroepsmedewerker aangenomen. Per 1 juni 1995 wordt de heer J.Twigt als beroepsofficier aangesteld.

1996 In juni 1996 wordt door de gemeenteraad de beleidsnota brandweer 1996-2006 vastgesteld. Hiermee wordt een beleidslijn voor de komende 10 jaar uitgezet. Taken die meer accent zullen gaan krijgen zijn proactie, preventie, preparatie en nazorg. Per 1 juni 1996 wordt de heer J.Twigt benoemd tot ondercommandant. Om tot uitvoering van de beleidsnota te komen wordt op 1 december 1996 de heer E. Kip als medewerker preventie/preparatie aangesteld. Het startsein wordt gegeven voor het project versterking brandweer Flevoland

1997 Op 1 januari 1997 treedt na vaststelling van de gemeenteraad de Verordening brandveiligheid en hulpverlening in werking. De oude organisatie en beheersverordening uit 1974 komt hiermee te vervallen en is technische hulpverlening een formele taak. Op 30 april woedt een grote brand bij het attractiepark Walibi in Biddinghuizen. De brand wordt bestreden door het korps en omliggende dorpen. In juni wordt het regionaal dekkingsplan gepresenteerd. Uitgangspunt is het werken met operationele grenzen i.p.v. gemeentegrenzen.
Op 1 september 1997 treedt na vaststelling van de gemeenteraad de nieuwe Brandbeveiligingsverordening 1997 in werking. In oktober ontstaat overdag in de Roerstraat een uitslaande brand. Bij de melding wordt gemeld dat er nog personen binnen zijn.

1998 Het korps bestaat dat jaar 35 jaar. Ter gelegenheid hiervan wordt op ... een open dag aan de Havenweg georganiseerd. Korpsfoto ter gelegenheid van het 35 jarig bestaan en nieuwe bluskleding

2000 De millenniumwisseling. Het jaar begint met het hele korps paraat aan de kazerne. Achteraf viel het allemaal mee, maar wie kon dit van tevoren zeggen. Voorbereiding op millennium goed geweest.

2002 Jubilarissen korpsavond 2002 aan de kantine Nijverheidsweg te Dronten.

2003 Op 20 juni 2003 was het zover, de eerste paal werd geslagen voor de nieuwe brandweerkazerne in Dronten. Na het verzamelen van het gehele korps werd rond 16.00 uur het uitrukbericht gegeven voor een brandmelding aan de Noord te Dronten. Het eerste voertuig was de officier van dienst van de GGD met burgemeester Gresel. Vervolgens gingen alle voertuigen met signalen naar de Noord te Dronten alwaar op de bouwplaats de heimachine gesimuleerd in brand stond. Voor de toeschouwers was dit natuurlijk een spektakel om te zien al die brandweer en GGD voertuigen. Na enige woorden moesten onder waterdruk drie borden omhoog komen met daarop vermeld de drie korpsen van de gemeente Dronten. Het waren twee brandweerlieden die de borden een handje moesten helpen. Met de vlammen op de heimachine heeft burgemeester Gresel uiteindelijk de eerste paal geslagen en werd daarmee de start gemaakt van de nieuwe brandweerkazerne waarin ook de GGD gehuisvest zal worden. Burgemeester Gresel sprak van een unieke locatie in Flevoland omdat Dronten de eerste gemeenschappelijke kazerne neerzet. Na het slaan van de eerste paal was iedereen uitgenodigd in het gemeentehuis voor een hapje en een drankje. Natuurlijk werd ook hier een toespraak gehouden door de brugemeester waarbij helaas verteld werd dat de nieuwbouw voor Biddinghuizen en Swifterbant nog eens bekeken moet worden. We hopen natuurlijk dat ook deze nieuwbouw of verbouwingen gewoon hun doorgang zullen vinden. De bouw van de kazerne in Dronten zal medio 2004 klaar zijn

2009 Op 1 juli is Brandweer Dronten overgegaan in Brandweer Flevoland.